Leveransvillkor

Med företaget nedan menas ProCenter Yrkesfotobutiken AB.

Bildframställning

Vid reklamation utförs omkopiering utan kostnad vid uppvisande av påtalad skada som skett innan leverans från ProCenter. Reklamationer som påtalas ska påvisas med retur av skadad produkt eller på begäran med dokumenterad bild av skadan inom 8 arbetsdagar. Vi förebehåller oss rätten att hänvisa reklamationen till tredjepart i de fall produkten skadats efter leverans från oss. Vid krav på färglikhet behöver vi färgprov. Bifogas ej detta gäller vår bedömning som den riktiga.

Ansvar för inlämnat material

Skador eller förlust av inlämnade varor, såsom framkallad film, skisser, original etc. ersätter vi enligt vår försäkrings villkor för varor som förvaras för kunds räkning och med de belopp som försäkringen omfattar. För inlämnat material ansvaras i tre månader. Förlust av lagrade bilder ersätts ej.

Vi hanterar alla bildfiler som levereras till oss som temporära och tar inget ansvar för beställarens säkerställande av originalfilen bevarande. Om inget annat påtalats och avtalats sker ingen arkivering av inlämnat material.
Vi tar inget ansvar för bildrättigheterna för inlämnat samt tillhandahållet material för framtagande av kopior då det åligger bildbeställaren att själv med god etik redovisa och respektera upphovsrätten.

Force majeure

Om fullgörandet av uppdraget att framkalla, kopiera eller på annat sätt bearbeta hindras till följd av omständigheter utanför företagets kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos företaget eller hos dess underleverantörer, äger uppdragsgivaren ej föra talan. Detta gäller även annat av företaget inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på uppdragets fullföljande och som företaget inte kunnat förutse och därför inte kunnat undanröja dess menliga inverkan.

Ansvarsbegränsning

Företagets skadeståndsansvar enligt detta avtal skall- såvida inte grov vårdslöshet föreligger – vara begränsat till självrisken vid försäkringsfall och i annat fall tiondelen av ett basbelopp. Part svarar inte för indirekta skador eller skador på grund av förseningar, ej heller för skador som inte rimligen kunde tas i beräkning när uppdraget erhölls. Våra företag tar inte ansvar för de skador som kan uppkomma på grund av leveransförseningar eller transportförseningar. Kunden ansvarar helt för copyrighten på allt till oss inlämnat material. Vi förutsätter att kunden tecknat produktionsförsäkring vid speciellt kostsamma produktioner.

Begränsning av talan

Kund som vill framföra anspråk på grund av fel eller försumlighet från företagets sida skall skriftligt påtala felet så snart det upptäckts, dock senast 10 dagar efter leveransdagen, för att inte förlora sin rätt till talan.

Ansvar för leverans

Företagets produkter levereras fritt företaget. Om ej särskilt avtalats sker leverans med självständig 
fraktförare som själv ansvarar för tiden efter överlämnandet hos leverantören.

Tvister

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa allmänna bestämmelser skall avgöras av allmän domstol. Företaget äger rätt att vända sig till allmän domstol för att erhålla betalning för ostridig och förfallen fordran.

Köp, konto och betalningsvillkor.

Alla priser gäller fritt våra leveransställen, exklusive moms, leveransemballage och expeditionsavgift. Vid order under 100 kr tillkommer en startkostnad på 50 kr.

Konto öppnas för företag som accepterar de med kontoköp förbundna villkoren, vilka framgår av blanketten för kontoansökan. Alla varor av beständig natur säljs med äganderättsförbehåll. Vi gör sedvanlig kreditprövning och förbehåller oss rätten att under behandlingstiden begära kontant betalning/betalning mot postförskott.

Påminnelseavgift

I samband med att betalningspåminnelser måste skickas ut debiteras en lagstadgad påminnelseavgift om 50:-. Dröjsmålsränta debiteras för närvarande med 1,5% per månad vid försenad betalning.

© Copyright 2012-2015. ProCenter registrerat varumärke, alla rättigheter reserverade. Fotografirätten förbehålles respektive fotograf. Reservation för mellanförsäljning, fel i texter, på bilder samt orimliga prisfel. Alla priser är exklusive moms om inte annat anges.